Algemene voorwaarden

Prep the food

Algemene Voorwaarden

 

Inhoud

Algemene Voorwaarden Prep the food. 3

 1. Bedrijfsgegevens. 3
 2. Definities. 3
 3. Toepasselijkheid. 3
 4. Overeenkomst. 4
 5. Levering. 4
 6. Verhuur. 5
 7. Inspectieplicht verhuur. 5
 8. Product bestemd voor verkoop. 5
 9. Reparatie. 6
 10. Aansprakelijkheid. 6
 11. Beleid bij Klachten. 7
 12. Privacy en gegevens van Consumenten. 7
 13. Overmacht. 7
 14. Conversie. 7
 15. Nawerking. 8
 16. Strijdige clausules. 8
 17. Niet naleving Algemene Voorwaarden. 8
 18. Toepasselijk recht. 8
 19. Forumkeuze. 8

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Prep the food

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Prep the food. In eerste instantie wijst Prep the food alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

 

1.      Bedrijfsgegevens

 

Ondernemer is gevestigd aan de Luzernstraat 37 te Nieuw-Vennep, postcode 2153 GM. Prep the food is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76596451. Het BTW nummer is NL 860693004B01

 

Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

 

 

2.      Definities

 

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Ondernemer: Prep the food, zoals weergegeven in artikel 1, overeenkomstig zijn definities als ‘Verkoper’ en ‘Leverancier’;
 • Consument: ieder natuurlijke persoon welke niet handelend uit beroep of bedrijf een Product aanschaft bij Ondernemer;
 • Product(en): goederen aangeboden door Ondernemer, bestemd voor verkoop. Producten zijn zoals aangeboden op de website van Ondernemer;
 • Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in tijd is gespreid.
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Ondernemer en Consument tot stand komt;
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst welke wordt afgesloten terwijl Ondernemer en Consument zich niet in elkaars directe omgeving, in de directe ruimte of op enig andere wijze direct met elkaars omgeving staan, waar zij elkaar kunnen waarnemen;
 • Partijen: Ondernemer en Consument tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

3.      Toepasselijkheid

 

 1. De Algemene Voorwaarden van Ondernemer zijn van toepassing op iedere Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Ondernemer niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument.
 5. Naast deze Algemene Voorwaarden, zijn de Leveringsvoorwaarden van Ondernemer toepasselijk op de Overeenkomst.

 

4.      Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst ziet op de (ver)koop van Producten aangeboden door Ondernemer.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding artikel 6:217 BW.
 3. Het aanbod bestaat uit Producten zoals getoond op de website van Ondernemer.
 4. Indien Consument overgaat op de aanschaf van een door Ondernemer aangeboden Product via de website, geldt de voltooiing van de aankoopprocedure als aanvaarding.
 5. Onder voltooiing van de aanschafprocedure valt tevens de betaling van het bestelde Product.
 6. Indien Consument overgaat op het afnemen van een Dienst, geldt ondertekening van de Overeenkomst als aanvaarding. Een Dienst kan, maar hoeft niet uitsluitend te bestaan uit het periodiek vervangen van stands, zoals aangeboden door Ondernemer.
 7. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.
 8. Ondernemer staat ervoor in dat de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, dan wel de Producten zoals aangegeven op de website.
 9. Het staat Ondernemer vrij om derden in te schakelen ter bevordering/uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.      Prijzen

 

 1. Prijzen voor de af te nemen Producten zijn zoals weergegeven op de website van Ondernemer.
 2. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. De prijs dient voldaan te worden, voordat verzending van het bestelde plaats vindt.
 4. De prijs wordt voldaan op één van de door Ondernemer aangegeven wijze.
 5. Het is niet mogelijk om via een andere betaalmethode dan aangegeven via de website de prijs te voldoen.
 6. Er wordt niet afgeweken van de prijs aangegeven op de website.
 7. Het staat Ondernemer vrij om prijzen van enige vorm van kortingen te voorzien, dan wel prijzen te verlagen en/of verhogen.
 8. Tevens kan de prijs beïnvloed worden door (periodieke) aanbiedingen welke ondernemer aanbiedt.
 9. Consument kan geen aanspraak maken op prijswijzigingen anders dan expliciet aangegeven op de website of via andere media van Ondernemer.

 

6.      Levering

 

 1. Voordat Levering van een aangeschaft Product plaatsvindt dient het volledige aankoopbedrag voldaan te zijn.
 2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op één van de door Ondernemer op de website aangegeven wijze.
 3. Eventuele kosten voor levering worden direct bij hiervoor genoemde betaling voldaan.
 4. Levering van het Product geschiedt op het bij Overeenkomst bepaalde moment.
 5. Het bij Overeenkomst bepaalde moment voor levering is in geen geval een fataal termijn. Missen van de termijn geeft Consument geen direct recht tot ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is daarmee altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

 

7.      Herroepingsrecht

 

 1. Consument heeft het recht om de Overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 2. De termijn voor ontbinding begint op het moment dat het Product overhandigt is aan en in eigendom is van Consument.
 3. Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien het redelijkerwijs Producten bevatten, waarvoor retournering niet mogelijk is. Hieronder vallen speciaal voor de Consument samengestelde producten, versproducten, geopende voedselwaren en/of beschadigde producten, wanneer is vastgesteld dat deze ten tijde van levering nog niet beschadigd waren.
 4. Kosten voor retournering van het Product komen voor rekening van Consument. Hiervan kan alleen worden afgeweken door middel van schriftelijke toezegging van Ondernemer.
 5. Ondernemer zal het door Consument voldane bedrag binnen een termijn van 30 dagen terugstorten op het door Consument aangegeven rekeningnummer.
 6. Indien de retournering een gedeelte van de originele zending betreft, zal het terug te storten bedrag hiernaar worden berekend.

 

8.      Aansprakelijkheid

 

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Ondernemer en – indien deze zich

mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.

 1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien aanwezig en Ondernemer aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid tevens beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedrag van Ondernemer.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door het niet voldoen aan de inspectieplicht van Consument, een ondeugdelijk gebruik van het Product door Consument of consument.
 5. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. In geen geval is Ondernemer aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Ondernemer.
 9. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.

 

9.      Beleid bij Klachten

 

 1. Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Ondernemer zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
 3. Consument dient Ondernemer altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Ondernemer.

 

10. Privacy en gegevens van Consument

 

Ondernemer conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

 

11. Overmacht

 

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Ondernemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Ondernemer niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Ondernemer heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien Ondernemer een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

 

11. Conversie

 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

 

12. Nawerking

 

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

13. Strijdige clausules

 

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

 

14. Niet naleving Algemene Voorwaarden

 

Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Ondernemer het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

 

15. Toepasselijk recht

 

Op alle Overeenkomsten tussen Consument en Ondernemer, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

16. Forumkeuze

 

De rechtbank Noord-Holland, locatie Justitieel Complex Schiphol (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

17. Afterpay

 

Algemene Voorwaarden voor AfterPay 14-dagenfactuur

(Versie 4.0, van toepassing per 8 juni 2020).

 

Wat is AfterPay 14-dagenfactuur?

Met AfterPay 14-dagenfactuur kunt u uw bestelling in de webwinkel van [de Handelaar] op factuur betalen na ontvangst van het aangekochte product of de aangekochte dienst (‘AfterPay 14-dagenfactuur’).

 

[De Handelaar] biedt AfterPay 14-dagenfactuur in de webwinkel aan in samenwerking met de externe dienstverlener Arvato Finance B.V. (‘AfterPay’, zie voor meer informatie https://www.afterpay.be/klanten). Om een betaling met AfterPay 14-dagenfactuur te kunnen verrichten, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

 

Indien u kiest voor betaling met AfterPay 14-dagenfactuur, geldt het volgende:

 

 • [De Handelaar] initieert via AfterPay een Kredietcontrole (zoals hierna in Artikel 4.3 omschreven) en een Adrescontrole (zoals hierna in Artikel 4.6 omschreven) om te bepalen of deze betalingsoptie voor uw bestelling beschikbaar is;
 • Indien AfterPay 14-dagenfactuur beschikbaar is, wordt dit aan u bevestigd bij afronding van uw bestelling in de webwinkel;
 • [De Handelaar] zal bij verzending van uw bestelling de vordering met betrekking tot de aankoopprijs als gevolg van uw bestelling in de webwinkel van [de Handelaar] overdragen aan AfterPay (‘Overdracht van Vordering’);
 • AfterPay stuurt u ingevolge de Overdracht van Vordering per e-mail (of per reguliere post indien een e-mailadres ontbreekt) een factuur of betalingsinstructie voor uw aankoop (‘Factuur’);
 • Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een rekening van AfterPay zoals op de Factuur vermeld; en
 • AfterPay komt uitsluitend tussen in het betalingsproces en [de Handelaar] blijft daarom verantwoordelijk voor alle aspecten rondom de verzending en levering van het aangekochte product of de aangekochte dienst.

 

Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Noteer dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zodra u kiest voor betaling via AfterPay 14-dagenfactuur in de webwinkel van [de Handelaar] en rechten en plichten inhouden die gelden tussen u en [de Handelaar] (en tussen u en de dienstverlener van [de Handelaar], AfterPay, na de Overdracht van Vordering naar AfterPay). Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de koopovereenkomst afgesloten tussen u en [de Handelaar].

 

Duidelijkheidshalve geldt dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn indien u telefonisch bij [de Handelaar] hebt besteld.

 

1.Verloop van AfterPay 14-dagenfactuur en Kennisgeving van de Overdracht van Vordering

 

1.1.Wanneer u ervoor kiest om met AfterPay 14-dagenfactuur te betalen, zal [de Handelaar] beoordelen of deze betalingsoptie voor uw bestelling beschikbaar is. Hiertoe initieert [de Handelaar] via AfterPay een Kredietcontrole (zoals hierna in Artikel 4.3 omschreven) en een Adrescontrole (zoals hierna in Artikel 4.6 omschreven).

 

1.2.Indien AfterPay 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is, zal [de Handelaar] dit bij de afronding van uw bestelling in de webwinkel aan u bevestigen. Is AfterPay 14-dagenfactuur voor u geen optie, dan kunt u bij het afrekenen voor een andere betaaloptie kiezen.

 

1.3.Kennisgeving van Overdracht van Vordering: [De Handelaar] zal bij verzending van uw bestelling de vordering met betrekking tot de aankoopprijs die uit de koopovereenkomst met u voortvloeit, overdragen en toewijzen aan AfterPay. Als gevolg van deze Overdracht van Vordering ontvangt u een Factuur van AfterPay met daarin het verschuldigde bedrag, doorgaans digitaal per e-mail (of per reguliere post indien een e-mailadres ontbreekt) en afzonderlijk van de levering van uw bestelling.

 

1.4.Na de Overdracht van Vordering dient u de betaling aan AfterPay te voldoen. Daarnaast is AfterPay gerechtigd dezelfde rechten met betrekking tot de betaling uit te oefenen als [de Handelaar] zou hebben kunnen uitoefenen ten overstaan van u op grond van de koopovereenkomst afgesloten tussen u en [de Handelaar].

 

1.5.Indien u na de Overdracht van Vordering aan een andere partij dan AfterPay betaalt, zal uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand blijven. U dient in dat geval (nogmaals) te betalen, ditmaal aan AfterPay.

 

1.6.AfterPay is te allen tijde gerechtigd de vordering op u eenzijdig aan derden over te dragen, met inbegrip van een incassobureau in geval van betalingsverzuim.

 

2.Betaling

 

Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan AfterPay te worden voldaan. De bankrekening en alle nodige gegevens worden vermeld in de Factuur die AfterPay u toezendt.

 

3.Betalingsverzuim

 

3.1 Indien u niet binnen de in bovenstaand Artikel 2 vermelde periode betaalt, bent u automatisch (onmiddellijk en van rechtswege) in gebreke te betalen zonder dat een voorafgaand bericht nodig is. Het bedrag dat u AfterPay uit hoofde van de Overdracht van Vordering bent verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar.

 

3.2 In geval van een dergelijk betalingsverzuim zal AfterPay u één kosteloze herinnering sturen per e-mail. Daarna kan AfterPay u verdere betalingsherinneringen sturen in welk geval aanvullende vergoedingen kunnen worden aangerekend, zoals vermeld in Artikel 3.3.

 

3.3 Vanaf de datum waarop u op grond van Artikel 3.1 in gebreke bent te betalen, kunnen de volgende zaken zonder voorafgaand bericht aan u worden aangerekend: (i) de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling, alsmede (ii) een herinneringsvergoeding  ter hoogte van EUR 5 per herinnering vanaf de tweede betalingsherinnering die naar u wordt verzonden.

 

3.4 Door u gedane betalingen zullen allereerst in mindering worden gebracht op het oorspronkelijk door u verschuldigde bedrag en zullen pas na volledige betaling daarvan in mindering worden gebracht op eventuele vergoedingen verschuldigd als gevolg van het betalingsverzuim.

 

3.5 Indien een terugbetalingsverplichting jegens u ontstaat die niet binnen de overeengekomen termijnen wordt voldaan, is er sprake van betalingsverzuim jegens u. U hebt in dat geval het recht een betalingsherinnering te sturen en dezelfde rente en herinneringsvergoedingen te vorderen zoals hierboven in Artikel 3.3 vermeld. U begrijpt en aanvaardt dat AfterPay uitsluitend tussenkomt in het betalingsproces en dat [de Handelaar] daarom verantwoordelijk blijft voor alle aspecten rondom de verzending en levering van het aangekochte product of de aangekochte dienst.

 

3.6 Indien de vordering ter incasso wordt overgedragen aan een extern incassobureau zal, direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling, (i) de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling alsmede (ii) een forfaitaire schadevergoeding conform onderstaande tabel in rekening worden gebracht.

 

Schijf van de hoofdsom van de vordering         Toepasselijke forfaitaire administratieve kosten per schijf

Tot EUR 400      EUR 40

EUR 400,01 tot EUR 5.000          10%

EUR 5.000,01 tot EUR 10.000    5%

Duidelijkheidshalve geldt dat in geval van betalingsverzuim de totale aan u aangerekende vergoeding voor betalingsherinneringen volgens Artikel 3.3 en de forfaitaire schadevergoeding volgens dit Artikel 3.6 gezamenlijk aan u kunnen worden doorbelast. Dit betekent dat, naast de forfaitaire schadevergoeding zoals weergegeven in de tabel hierboven, er nog een bedrag van EUR 10,- (bestaande uit 2 maal EUR 5,-) als vergoeding voor de betalingsherinneringen aan u kan worden doorbelast.

 

3.7 De invorderingsprocedure wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het externe incassobureau. AfterPay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen door het externe incassobureau en de mogelijke gevolgen daarvan, behalve in het geval van opzet of grove schuld vanwege het incassobureau en/of AfterPay.

 

3.8 Indien in het geval van bovenstaand Artikel 3.5 een betalingsverplichting jegens u blijft openstaan nadat u een betalingsherinnering hebt verzonden en een redelijke betalingstermijn hebt gesteld, heeft u recht op dezelfde rente en vergoeding zoals hierboven in Artikel 3.6 vermeld.

 

4.Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van gegevens

 

4.1 Uw privacy wordt gerespecteerd en uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

4.2 Indien u in de webwinkel hebt gekozen voor betaling met AfterPay 14-dagenfactuur als betaaloptie, zal [de Handelaar] uw contactgegevens (naam, adres, geboortedatum indien van toepassing, e-mailadres) alsmede informatie over de door u bestelde artikelen (bijv. bestelwaarde, productgroep, waarde van producten, mogelijks bestelkanaal en type levering) opsturen naar AfterPay. Op basis van deze informatie initieert [de Handelaar] via AfterPay een kredietcontrole om te bepalen of AfterPay 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is.

 

4.3 AfterPay zal uw contactgegevens en informatie over de door u bestelde producten / diensten opsturen naar Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) om een kredietcontrole te kunnen uitoefenen (de ‘Kredietcontrole’).

 

4.4 Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) maakt een prognose, in het bijzonder over de betalingskansen (score), daarbij rekening houdend met adresgegevens en de betalingshistoriek op basis van wiskundig-statistische methodes (in het bijzonder logistische regressiemethodes en vergelijkingen met groepen personen met een vergelijkbare betalingshistoriek), en verstrekt deze score aan AfterPay. Op basis van de informatie over de door u bestelde producten / diensten, de score die door Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) wordt verstrekt, uw contactgegevens en eventuele betalingsgegevens die reeds bij AfterPay zijn opgeslagen, wordt een gebalanceerde beslissing genomen of AfterPay 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is.

 

4.5 Als wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking geldt Art. 6 par. 1 zin 1 punt b) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gerechtvaardigde belang van [de Handelaar] is te kunnen beoordelen en besluiten of het u een hoog-risicovolle betalingsoptie kan aanbieden, zoals betaling op factuur. Het gerechtvaardigde belang van AfterPay is te kunnen beoordelen of u uw betalingsverplichtingen na de Overdracht van Vordering zult nakomen, aangezien AfterPay bij de Overdracht van Vordering het kredietrisico overneemt.

 

4.6 Daarnaast zal [de Handelaar] uw adresgegevens (naam en adres) doorsturen naar AfterPay op grond van Art. 6 par. 1 zin 1 punt f) AVG ten behoeve van de adrescontrole om onjuiste leveringen en oninbare schulden te voorkomen (de ‘Adrescontrole’).

 

4.7 AfterPay verstrekt deze gegevens aan Bpost (Munt, 1000, Brussel).  Bpost (Munt, 1000, Brussel) gebruikt de informatie om de adrescontrole uit te voeren en bereidt het resultaat voor met het oog op verder nazicht.

 

4.8 Iedere gegevensoverdracht die nodig is voor de Adrescontrole en Kredietcontrole zal plaatsvinden via een beveiligde interface. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met alle gerechtvaardigde belangen met betrekking tot u en uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving.

 

4.9 Op grond van Artikel 21 (1) AVG hebt u het recht om vanwege redenen die verband houden met uw eigen specifieke situatie te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovenvermelde doeleinden. Dit geldt ook voor profilering die in het kader van bovenvermelde doeleinden wordt uitgevoerd. Hiertoe is een bericht per e-mail of brief aan [de Handelaar] afdoende. De huidige contactgegevens kunnen worden gevonden op de website van de webwinkel van [de Handelaar]. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens in dit kader, dient u er rekening mee te houden dat [de Handelaar] u niet langer betalingsopties met kredietrisico kan aanbieden voor bestellingen in de webwinkel. Wel zult u nog steeds voor andere betaalopties kunnen kiezen (bijv. vooruitbetaling).

 

Uitgebreidere informatie over AfterPay in overeenstemming met Art. 14 AVG, in het bijzonder informatie over zakelijke doeleinden, gegevensopslagdoeleinden, gegevensontvangers, het recht op toegang tot informatie over uw gegevens, het recht op verwijdering of correctie van gegevens, enz. is te vinden via de volgende link: https://www.afterpay.be/be/footer/over-afterpay/privacy-statement.

 

 

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

info@prepthefood.nl l +31 (0)6 48 22 20 06

Luzernestraat 37 l 2153 GM l Nieuw-Vennep

KvK Nr. 76596451l btw-nummer: NL860693004B01

 

Versie 2020